İhale İlanı
Antalyaspor
29.08.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

İhale İlanı

YIKIM İŞLEMLERİ İLE HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI

ATIKLARININ KONTROLÜNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

ANTALYASPOR KULUBÜ DERNEĞİ

Yıkım işlemleri ile hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolüne ilişkin hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İhale Eden

a) Adresi

:

Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri Meltem Mahallesi 3802 Sk. No:4 Muratpaşa/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

0242 237 08 81 – 0242 237 49 51

c) Elektronik Posta Adresi

:

dernek@antalyaspor.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

www.antalyaspor.com.tr


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü

:

Yıkım işlemleri ve hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının üretildikleri yerlerde ayrılarak toplanmasına, geçici olarak biriktirilmesine, taşınmasına, geri kazanılmasına, tekrar kullanılmasına, değerlendirilmesine ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmet alımı.
Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan şartnamelerden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Antalya İli, Kepez İlçesi, Kızıllı Mevkii Asar Serisi 183, 203, 204 numaralı bölmeler içinde bulunan 1.014.574,33 m2'lik alan.

c) Süresi

:

10 yıldır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Antalyaspor Hasan Subaşı Tes.Meltem Mah.3802 Sk.No:4

Muratpaşa/ANTALYA

b) Tarihi ve saati

:

17/09/2019 – 14.00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İhale Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İhale Şartnamesinde belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

500.000 TL den az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

  1. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

  1. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
    sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

1) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,85 olması,
2) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,40'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b)Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Yıkım İşleri

4.4.2.Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanılarak değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi işleri.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif hasılat paylaşımında Derneğe bırakılan pay oranlarına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

İhale dokümanı, Meltem Mahallesi Hasan Subaşı Tesisleri 3802 Sk. No:4 Muratpaşa/ANTALYA adresinde görülebilir.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Meltem Mahallesi Hasan Subaşı Tesisleri 3802 Sk. No:4 Muratpaşa/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Şartnamede belirtilen hasılat paylaşım oranlarını dikkate alarak değişen hasılat aralıklarındaki Derneğe bırakılacak pay oranları olarak belirleyeceklerdir.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler 250.000 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

© 2021, Antalyaspor Resmi İnternet Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.