İhale İlanı
Antalyaspor
6.09.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

İhale İlanı

YIKIM İŞLEMLERİ İLE HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI

ATIKLARININ KONTROLÜNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI İHALE ŞARTNAMESİ

ANTALYASPOR KULUBÜ DERNEĞİ


Yıkım işlemleri ile hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolüne ilişkin hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İhale Eden

a) Adresi

:

Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri Meltem Mahallesi 3802 Sk. No:4 Muratpaşa/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

0242 237 08 81 – 0242 237 49 51

c) Elektronik Posta Adresi

:

dernek@antalyaspor.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

www.antalyaspor.com.tr


Madde 1- İhale konusu

Antalya İli Kepez ilçesi, Kızıllı Mevkii Asar Serisi 183, 203, 204 numaralı bölmeler içinde bulunan 1.014.574,33m2'lik koordinatları ekte belirtilen alanın şartnamelere göre işletilmesi, sahada kurulacak 3. Sınıf düzenli depolama tesisine Antalya ilinde bulunanKepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçelerden gelecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili mevzuatlarına uygun hafriyat atıklarının bertarafının ve Antalya İlinde bulunan Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçelerindeki hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının Antalya Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı kapsamında Alt İşletici sıfatıyla Dernek adına işletilmesi işinin ihale edilmesidir.


Madde 2- İhaleye İlişkin Bilgiler

2.1. İhale Usulü : İstekliler arasında açık arttırma usulü.

2.2. İhalenin Yapılacağı Adres : Antalyaspor Hasan Subaşı Spor Tesisleri Meltem

Mahallesi, 3802 Sokak No:4 Muratpaşa /Antalya

2.3. İhale Tarihi : 17/09/2019

2.4. İhale Saati : 14.00

2.5. İhale Komisyon Toplantı Yeri: Antalyaspor Hasan Subaşı Spor TesisleriMeltem

Mahallesi, 3802 Sokak No:4 Muratpaşa /Antalya

Madde 3- İşe İlişkin Bilgiler

3.1. İşe Başlama Tarihi :Sözleşmenin İmzalanarak Yürürlüğe girdiği tarihdir.

3.2. İşin Bitim Tarihi :../../....

Madde 4-İhale Sahibi Bilgileri

Adı :ANTALYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (Bundan sonra DERNEK

olarak anılacaktır.)

Adresi : Antalyaspor Hasan Subaşı Spor Tesisleri Meltem Mahallesi, 3802

Sokak No:4 Muratpaşa /Antalya

Telefon Numarası :(0242) 237 08 81

Faks Numarası :(0242) 237 49 51

E-Posta Adresi :dernek@antalyaspor.com.tr

İlgili Personel :.................

Madde 5-Tanımlar

İş bu Şartnamede,

Dernek: Antalyaspor Kulübü Derneği'ni

İstekli :İhaleye katılarak teklif veren gerçek veya tüzel kişiliği

Alt İşletici: Hizmet alımı için sözleşme imzalanan Gerçek veya Tüzel Kişiliği

HYBS: Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi yazılımını,

Hafriyat Toprağı: İnşaat öncesinde arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan toprağı,

İnşaat Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yapımı esnasında ortaya çıkan atıkları,

Yıkıntı Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan atıkları

Atık Üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Atık Taşıma Aracı: Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş fiziki şartlara haiz HYBS sistemine kaydı yapılarak plakasına özel atık taşıma belgesi ile lisanslandırılmış araçları, ifade eder.

Madde 6- Alt İşleticinin Yükümlülükleri

6.1. Alt işletici her yıl Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen arazi izin bedellerinin %10 fazlasını, bir önceki yıl için belirlenen tutarın aylık karşılığı olan tutarı Derneğe ödeyecektir. İçinde bulunulan yıl ile ilgili olarak hesaplanacak fark tutar ise arazi izin bedelinin Orman Genel Müdürlüğü tarafından ödenmesinin Büyükşehir Belediyesine bildirildiği tarihte Derneğe ödeyecektir.

6.2. Büyükşehir Belediyesi tarafından yer teslimi yapılan alanın sabotaj, yangın gibi tehlikelere ve doğal afetlere karşı her türlü tedbirleri alt işletici tarafından alınacaktır.

6.3. Doğal afet, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyandan doğabilecek bedellerden alt işletici sorumludur.

6.4. Alt işletici, yer teslimi yapılan taşınmazı teslim aldığı tarihten, Büyükşehir Belediyesine teslim ettiği güne kadar çevreye veya üçüncü kişilere vereceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dâhil) sorumlu olacak, bundan dolayı Dernek ve Büyükşehir Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır.

6.5. Alt işletici yapılacak tesislere ilişkin Dernek ve Büyükşehir Belediyesinin onayını alarak tüm projeleri ihale şartnamesine göre yapacak, mevzuatlar kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alacaklardır.

6.6. Ek'de Avan Projesi verilen, 23.03.2016 tarih ve 27533 sayılı Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında kurulacak III. Sınıf Düzenli Depolama ve Geri Kazanım Tesisi projeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına sunulacaktır. Bakanlık onayını müteakiben protokol eki keşif ve metraj cetvelleri ile Bakanlık onaylı projesine uygun olarak, onaylı projenin Derneğe tesliminden itibaren III. Sınıf Düzenli Depolama ve Geri Kazanım Tesisi Büyükşehir Belediyesinin onaylayacağı projeye uygun olarak 5 yıl içinde alt işletici tarafından tamamlanarak işletmeye açılacaktır.

6.7. Tesisin tüm işletme giderleri (personel, elektrik, su, telefon, güvenlik vb.) ile alt yapı elemanlarının yapım ve tesis işlemleri Alt İşletici tarafından karşılanacaktır.

6.8.Alt işletici, projesine uygun olarak yaptığı imalatlar için Dernek veya Büyükşehir Belediyesinden hiçbir ücret talep edemez. Protokol süresinin sonunda bu imalatları hiçbir bedel talep etmeksizin sağlam, kullanılır vaziyette Derneğe terk eder.

6.9.Alt işletici Orman Genel Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan taahhütname de yer alan şartlara ve Büyükşehir Belediyesi ile Dernek arasında imzalanan sözleşmelerdeki şartlara aynen uymayı kabul ve taahhüt eder.

6.10. Alt işletici, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşları ile Büyükşehir Belediye Şirketleri tarafından bertaraf için sahaya getirilen hafriyat atıklarından hiçbir şekilde ücret talep edemez.

6.11. Alt işletici, HYBS üzerinden depolama, geçici depolama, rekreasyon ve bertaraf sahalarının işletilmesini sağlayacak, sahanın doluluk oranını güncel olarak sisteme girişleri tamamlanacaktır.

6.12. Alt işletici, Dernek nam ve hesabına HYBS üzerinden gerekli ücretleri Taşıma ruhsatı almış atık taşıma aracı sahiplerinden bildirilen atık miktarı göz önünde tutularak tahsil edecektir.

6.13.Alt işletici Dernek ile birlikte, HYBS üzerinden takip ettiği, saha doluluk oranlarının reel doluluk oranı ile karşılaştırabilmek için en az ayda 1 sahalarda ölçüm yapacak, hazırladığı raporları Derneğe teslim edecek ve Dernek tarafından Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Denetim ve İşletme Müdürlüğüne sunulacaktır.

6.14.Alt işletici, iş bu şartname ile belirlenen hak ve yükümlülüklerini bizzat ifa etmek zorundadır.

6.15.Alt işletici hiçbir şekilde kendi nam ve hesabına ücret tahsil etme yetkisine sahip olmayacaktır. Tüm tahsilatlar Dernek tarafından ve/veya Dernek nam ve hesabına yapılacaktır. Her ayın sonunda düzenlenen hak edişler esas alınarak izleyen ayın 15. Günü alt işleticinin hak edişi ödenecektir. Alt işleticinin vermiş olduğu hizmetlerin karşılığında alacağı ücrete ilişkin olarak açık ihale usulü ile aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak bir ücretle ihale edilecektir:

6.16. Dernek tarafından işletmeden elde edilecek aylık KDV hariç hasılatın %10 oranındaki Büyükşehir Belediyesi payı düşüldükten sonra kalan tutarın alt işletici ile paylaşımı aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

1-Hasılat 100.000 TL'ye kadar Dernek %30 Alt işletici %70 (Derneğin payı hiçbir şekilde elde edilen hasılat ne olursa olsun 25.000 TL'nin altında olmayacaktır) olacak şekilde paylaşılacaktır.

2-Hasılat 100.000-250.000 TL arasında ise ilk 100.000 TL için 1. Maddedeki oranlara göre paylaşılacak, aşan kısmı için, %40 Dernek %60 alt işletici olacak şekilde paylaşılacaktır.

3-Hasılat 250.001-500.000 TL arasında ise 250.000 TL'ye kadar 1. ve 2. Maddede belirlenen oranlara göre paylaşılacak aşan kısmı için Dernek %50, Alt İşletici %50 olacak şekilde paylaşılacaktır.

4- Hasılat 500.001-1.000.000 TL arasında ise 500.000 TL'ye kadar 1. 2. ve 3. Maddede belirlenen oranlara göre paylaşılacak aşan kısmı için Dernek %60, Alt İşletici %40 olacak şekilde paylaşılacaktır.

5- Hasılat 1.000.001-2.500.000 TL arasında ise 1.000.000 TL'ye kadar 1. 2. 3. ve 4. Maddede belirlenen oranlara göre paylaşılacak aşan kısmı için Dernek %70, Alt İşletici %30 olacak şekilde paylaşılacaktır.

6- Hasılat 2.500.000 TL'nin üstünde gerçekleşirse 2.500.000 TL'ye kadar olan kısmı yukarıdaki 1. 2. 3. 4. ve 5. Maddede belirlenen oranlara göre paylaşılacak aşan kısmı için ise Dernek %80 Alt işletici %20 olacak şekilde paylaşılacaktır.

Yukarıda yer alan her bir dilimdeki Dernek tarafından alınacak pay oranı arttırma usulü ile ihale gerçekleştirilecektir.

6.17. Alt işletici ihale sonrası sözleşme ile üstleneceği edimlerden/borçlardan herhangi birini tam veya gereği gibi yerine getirmediği takdirde Derneğin uğrayacağı her türlü zararın tazmini veya cezai şartın tahsili amacıyla ve sözleşme ilişkisi kurulduktan sonra teminatın azalması halinde eksilen teminatın 5 işgünü içinde tamamlanması şartıyla, en geç ihale anına kadar Dernek lehine ve metni Dernek tarafından onaylanacak, işletilecek alanının ihale şartnamesine uygun olarak sözleşme süresi sonunda Derneğe teslim edilinceye kadar geçerli, 500.000 TL bedelli bir banka teminat mektubu düzenlettirerek Derneğe teslim edecektir. İhale üstünde kalan alt işletici haricinde diğer isteklilerin sunmuş oldukları teminat mektupları 60 gün içerisinde iade edilecektir. Teminat Mektubu'nun anılan tutarları karşılamaması halinde kalan kısım içim Derneğin Alt İşleticinin karşısında gerek bu sözleşmeden gerekse ilgili tüm yasal mevzuattan kaynaklanan hakları saklıdır. Herhangi bir nedenle teminatın azalması halinde Alt İşletici en geç 5 işgünü içinde eksilen teminat tamamlanacaktır.

Madde 7- Derneğin Yükümlülükleri

7.1.Orman Genel Müdürlüğünün 03.08.2017 tarih ve 147 sayılı Olur'u ile Antalya ili Kepez İlçesi, Kızıllı Mevkii Asar Serisi 183,203,204 Numaralı bölmeler içinde bulunan 1.014.574,33 m2'lik Büyükşehir Belediyesine Katı atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi olarak tahsisi yapılan Ek-1 de koordinatları verilen sahanın yer teslimini yapmak.

7.2.Bahsi geçen alanın ihale şartnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili denetimleri yapmak.

Madde 8- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

8.1.İhale dokümanı Meltem Mahallesi, Hasan Subaşı Spor Tesisleri 3802 Sokak No:4 Muratpaşa /Antalya adresinde bedelsiz olarak görülebilir.

8.2.İhale Dokümanı, İçeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Dernek, bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim alındığına dair, dizi pusulası üzerine imzalanmış beyanını alır.

Madde 9- Açık Arttırmanı Olacağı Yer, Tarih

İhalenin Yapılacağı Yer :Antalyaspor Hasan Subaşı Spor Tesisleri Meltem Mahallesi, 3802 Sokak No:4 Muratpaşa /Antalya

İhale Tarihi :17/09/2019

İhale Saati :14.00

Madde 10- İhale Dokümanın Kapsamı

10.1.İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

 1. İhale Şartnamesi
 2. Sözleşme Taslağı
 3. Teminat Mektubu Örneği
 4. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Derneği arasında imzalanmış bulunan sözleşme.

10.2.Ayrıca bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince Derneğin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

10.3.İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanlarının tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk Teklif Veren' e ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 11- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri

11.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir;

 1. Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
 2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından 2019 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 4. Şekli ve İçeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 5. Bu şartnamede belirlenen teminat mektubu.
 6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 7. Banka referans mektubu

11.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a)İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b)İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,85 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,40'dan küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

11.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b)Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

11.4. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

11.5.Belgelerin Sunuluş Şekli

11.5.1.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

11.5.2.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

11.5.3.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Derneğin yetkili personeli tarafından “Aslı Dernek Tarafından Görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretini de tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 12- İhaleye Katılamayacak Olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı; alt işletici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;

12.1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler Kanun ve İlgili diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

12.2.İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler veya hakkında konkordato ilan edilenler.

12.3.Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

Madde 13- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde ihale dışı bırakılacaklardır:

 1. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
 2. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
 3. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
 4. Bu şartname ile Dernek tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi veya sahte bilgi verdiği tespit edilen,

İstekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır.

Madde 14- Belge Hazırlama Giderleri

Belgelerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Dernek, İhalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, İsteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 15- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi

İstekli, işin yapılacağı yerlerin ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli otomasyon ve gerekli bütün kurumsal giydirme çalışmalarında kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş, teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

Madde 16- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması

16.1.İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 5 (Beş) iş günü öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

16.2.Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde Dernek tarafından yapılacak yazılı açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanını alan tüm isteklilere fakslanır veya imza karşılığı elden verilir. Derneğin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az 3(Üç) takvim günü önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

16.3.Açıklamada, sorular ve Derneğin ayrıntılı cevapları yer alır. Ancak açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.

16.4.Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dokümanı içerisinde verilir.

Madde 17- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması

17.1.İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Dernek tarafından tespit edilmesi veya isteklilere yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlemek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.

17.2.Zeyilname ihale dokümanı alanların tümüne faks ile gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Teknik hatalara ve eksikliklere yönelik zeyilnamelerden ihale tarihinden en az 3(Üç) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmaları sağlanır.

17.3.Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde veya başka bir sebeple ihale tarihi zeyilname ile ertelenebilir. Erteleme süresince, isteklilere ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilebilecektir.

17.4.Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı tanınacaktır.

Madde 18- İhale Saatinden Önce İhalenin Ertelenmesi veya İptal Edilmesinde Derneğin Serbestliği

18.1. Dernek, gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihaleyi kısmen veya tamamen erteleyebilir veya iptal edebilir.

18.2.Bu durumda, ihalenin ertelendiği veya iptal edildiği hususu, bu aşamaya kadar teklif vermiş olan isteklilere tebliğ edilir.

18.3.İhalenin ertelenmesi veya iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

18.4.İhalenin ertelenmesi veya iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Dernekten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

18.5.Her ne sebepten dolayı olursa olsun Dernek tarafından ihalenin sonuçlandırılamayacağına karar verilmesi halinde, isteklilerin bu nedenle faiz, masraf, vb. herhangi bir talep ve tazminat hakkı olmayacaktır. Ancak, bu durumda geçici teminatlar iade edilir ve ihale feshedilir.

Madde 19- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi ve İhalenin Karara Bağlanması

Bu şartname hükümlerine göre açık arttırma sonucu ihale, en avantajlı teklif veren istekli üzerine 10 yıl Süre ile bırakılacaktır.

Madde 20- İhale Kararının Onaylanması

20.1.İhale yetkilisi, ihale günü, ihale kararını onaylar veya iptal eder. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Dernekten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

20.2.İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halince ise hükümsüz sayılır.

Madde 21- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi

21.1.İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı gün ihale üzerinde bırakılana veya ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya elektronik posta adresine bildirilir. İmza karşılığı tebligata teslim günü tebliğ günüdür. İstekliler imza karşılığı tebliğden imtina edemezler.

21.2.İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Madde 22- Sözleşmelerin İmzalanması

22.1.İhalenin onaylandığı günü takip eden 5 İş gününde, sözleşme imzalanır.

22.2.İsteklinin sözleşme imzalamaktan ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina etmesi durumunda teminatı; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın gelir kaydedilir.

Madde 23- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim

Ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibinin sözleşmeden imtina etmesi durumunda, en yüksek ikinci teklif sahibi elektronik posta vasıtası ile 3 gün içerisinde sözleşme imzalamaya davet edilebilir. İkinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Madde 24- İhale İçin Herhangi Mevzuata Tabi Olunmadığı Hususu

Dernek iş bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, usul ve şartlarını düzenleyip değiştirmekte tamamen serbesttir.

Madde 25- Diğer Hususlar

25.1.İsteklinin bu ihaleye teklif vermesi şartname ve sözleşme tasarısının tamamen kabulü anlamı taşır.

25.2.İsteklinin, İhale sonucuna itiraz etme ve tazminat talep etme hakkı yoktur.

ANTALYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

© 2020, Antalyaspor Resmi İnternet Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.